Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Artino B.V. 6-4-2023

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Artino B.V., statutair gevestigd te Barneveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80620930, hierna te noemen Artino, en een wederpartij waarop Artino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken.

1-2 De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Artino.

1-3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1-4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en Artino gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 2 - Offertes/Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of een aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2-2 Artino kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2-3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2-4 Mondelinge toezeggingen door Artino zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie.

Artikel 3 - Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Artino binden de laatste niet, voorzover deze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 - Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en uitvoering van reparatiewerkzaamheden en installatie- dan wel andere werkzaamheden wordt eerst bindend voor Artino door haar schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Artino aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar. De wederpartij zal toestaan dat Artino zo nodig informatie betreffende haar opvraagt, voor welke informatie Artino zich zal wenden tot haar assuradeur.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Artino bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 - Prijzen

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, wettelijke belastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

Artikel 6 - Aanbetaling
Artino is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen, welke wordt gespecificeerd in de offerte. Indien door wanprestatie van Artino de overeenkomst wordt ontbonden heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7-1 Op alle door Artino verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artino.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Artino en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd of vernietigd te worden.

7-3 Bij overtreding van enige bepaling uit dit artikel is wederpartij aan Artino een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per dag. Deze boete kan naast volledige schadevergoeding (op grond van de wet) worden gevorderd.

Artikel 8 - Tekeningen

8-1 Als Artino opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Artino te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8-2 De adviezen van Artino ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door haar te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Artino is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar producten en diensten.

Artikel 9 - Levertijd

9-1 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

9-2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Artino, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

9-3 Als er sprake is van: a. andere omstandigheden dan Artino bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Artino, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren; b. meerwerk, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Artino, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten; c. opschorting van verplichtingen door Artino, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die zij, met inachtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen. Behoudens tegenbewijs door de wederpartij wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

9-4 De wederpartij is gehouden alle kosten die Artino maakt of schade die Artino lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

9-5 Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De wederpartij vrijwaart Artino voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 10 - Meerwerk

10-1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10-2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De wederpartij is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Artino te voldoen.

Artikel 11 - Montage

11-1 Indien er in de offerte van Artino wordt gesproken over montage, dan wordt daaronder verstaan montage op hout of op beton, metselwerk, staal, etc.

11-2 Bij eventueel metsel- en hak- en breekwerk, steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren, wanden en plafonds worden deze werkzaamheden als meerwerk in rekening gebracht. 10-3 Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan tengevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding door de wederpartij heeft een meerprijs tot gevolg.

Artikel 12 - Uitbesteding werk aan derden

Wederpartij machtigt Artino om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door Artino gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 13– Levering en risico-overgang

13-1 Levering vindt plaats op het moment dat Artino de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan wederpartij en aan wederpartij heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Wederpartij draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

13-2 Wederpartij en Artino kunnen overeenkomen dat Artino voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

13-3 Als sprake is van inruil en wederpartij in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij wederpartij tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Artino. Als wederpartij de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan Artino de overeenkomst ontbinden.

Artikel 14 - Wijziging van de opdracht

14-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de wederpartij extra in rekening gebracht.

14-2 Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Artino ter kennis zijn gebracht. Alleen schriftelijke wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Artino. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de wederpartij.

14-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Artino buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 - Annuleren

15-1 Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Artino reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Wederpartij zal eveneens aan Artino als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Wederpartij is voorts verplicht Artino te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.

15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Artino zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Garanties, Onderzoek en Reclame

16-1 De door Artino te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

16-2 Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Artino kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

16-3 De in lid 1 genoemde garantiebepalingen zullen gelden zoals vermeld op de op maat gemaakte offerte. Indien de door Artino verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor verstrekt, tenzij anders vermeld. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van Artino.

16-4 De verleende garantie door Artino voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van Artino.

16-5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of montage/onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Artino de wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.

16-6 De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Artino geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandighedenen invloeden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden etc. etc).

16-8 Artino dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16-9 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

16-10 Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16-11 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

16-12 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Artino daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

16-13 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht te worden.

Artikel 17 - Oplevering van het werk

17-1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als wederpartij het werk heeft goedgekeurd; b. als het werk door wederpartij in gebruik is genomen. Neemt wederpartij een deel van het werk in gebruik, wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. als Artino schriftelijk aan wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en wederpartij niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd; d. als wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

17-2 Keurt wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Artino. Wederpartij dient Artino in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

17-3 Wederpartij vrijwaart Artino voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid
18-1 Artino is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

18-2 Artino is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal 15% van de opdrachtsom, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de wederpartij en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Artino of van hen, die door Artino te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

18-3 Artino zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op de plaats van aflevering zijn afgeleverd draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Artino.

18-5 Artino is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de wederpartij of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan Artino is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen wederpartij en Artino schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud

19-1 Zolang Artino geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van Artino.

19-2 Artino heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

19-3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht op Artino daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

19-4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverd zaken, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

19-5 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Artino ter inzage te geven.

Artikel 20 - Overmacht

20-1 Artino is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

20-2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Artino geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Artino niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Artino of van derden daaronder begrepen. Artino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Artino zijn verbintenis had moeten nakomen.

20-3 Artino kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20-4 Voor zoveel Artino ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Artino gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 - Risico bij reparatie

Bij Artino in reparatie gegeven zaken zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door Artino niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de betrokken zaken van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de wederpartij respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 22 - Wanprestatie en ontbinding

22-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Artino in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Artino eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Artino op de Wederpartij hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 - Betaling

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Artino is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de Wederpartij een rente, overeenkomstig de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties, te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

23-3 Artino is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de non-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 40 ,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Artino zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling va n de buitengerechtelijke kosten.

23 - 5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 24 - Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter v an de woon - c.q. vestigingsplaats van Artino, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 - Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

25-1 Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website www.artino.nl.

25 - 2 Van toepassing is steeds de laatste te downloaden versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Artino .

25 - 3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

25 -4 Artino behoudt zich het recht voor om de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 26 - Afwijking algemene voorwaarden

26 - 1 Artino behoudt zich het recht voor om in schade of soortgelijke gevallen af te wijken van de algemene voorwaarden, zoals die hiervoor zijn opgenomen.